Privacy

Statement

Met ingang van 25 mei 2018 is een nieuwe wet van kracht: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is Europese wetgeving die de in 2001 ingevoerde Wet bescherming persoonsgegevens vervangt. Ook ZFC krijgt met deze nieuwe regelgeving te maken.

Als stichting verwerken wij persoonsgegevens in onze administratie. Daarbij gaat het om persoonsgegevens die volgens de wet niet vallen onder de zogenoemde bijzondere persoonsgegevens. Vanzelfsprekend gaat ZFC hier zorgvuldig mee om. Wij zien de AVG als een prikkel om onze werkwijze kritisch onder de loep nemen: voldoen we aan alle eisen? Zijn de persoonsgegevens die we van onze deelnemers hebben goed beschermd?

In dit privacy statement geven wij aan hoe ZFC voldoet aan de wetgeving.

Privacy statement

ZFC verwerkt persoonsgegevens. In dit privacy statement geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door ZFC.

ZFC streeft ernaar te voldoen aan de geldende wetgeving ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens. Met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Van wie verwerkt ZFC persoonsgegevens en wie is verantwoordelijk?

ZFC verwerkt persoonsgegevens van personen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Het bestuur en bedrijfsbureau ZFC zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens in de administratie.

Waarvoor verwerkt ZFC persoonsgegevens?

Om klant te kunnen worden van ZFC, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van deze gegevens kunnen wij de communicatie op de passende wijze verzorgen en zorg dragen voor de juiste informatie en (overeengekomen) ondersteuning van onze deelnemers.

ZFC verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens zoals bijvoorbeeld medische informatie. Deze gegevens zijn niet nodig voor het doel van onze stichting.

Hoe gaat ZFC met persoonsgegevens om?

Persoonsgegevens worden veilig en zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor gebruik binnen de stichting of voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Wij zijn ons ervan bewust dat deze gegevens aan ons zijn toevertrouwd en dat wij daar vertrouwelijk mee om dienen te gaan.

Uitsluitend het bestuur en het bedrijfsbureau ZFC kunnen gegevens inzien of wijzigen als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van hun takenpakket. 

ZFC wisselt geen persoonsgegevens uit met externe partijen, tenzij er een gerechtvaardigd doel daarmee gediend wordt en met deze partij een verwerkersovereenkomst is overeengekomen.

Gegevens gerelateerd aan het lidmaatschap worden zeven jaren bewaard om bijvoorbeeld informatie uit te kunnen wisselen over verplichtingen die zijn ontstaan gedurende de contractperiode.

Elk lid heeft recht op inzage in de eigen gegevens die ZFC verwerkt. Neem daarvoor contact op met het bedrijfsbureau ZFC. Indien gewenst kunt u ook verzoeken om de geregistreerde gegevens te wijzigen of te verwijderen.

Waar kan ik terecht met een vraag of een klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door ZFC kunt u terecht bij bedrijfsbureau ZFC of het bestuur. Voor het melden van (het vermoeden van) een beveiligings- of datalek kunt u zich melden bij de voorzitter van het bestuur of melden bij Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Datalekken worden door ZFC binnen 72 uur gemeld bij AP.

Wijzigingen privacy beleid

ZFC streeft naar een zo actueel mogelijk privacy beleid en behoudt zich daarom het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Op de website van ZFC is altijd het meest recente statement beschikbaar.